Archivo | diciembre, 2014

EVITAR EL PAGO DE INTERESES EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACION

25 Dic
PROPOSTA PARA A FORMACIÓN DUNHA PLATAFORMA INTEGRADA POR ACREDORES DAS ADMINISTRACIÓNS.(En galego) PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DE UNA PLATAFORMA INTEGRADA POR ACREEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN. (En castellano)
Todas as persoas e entidades que perciban ingresos da administración, poderían agruparse nunha plataforma, co único obxectivo de facilitar o cobro dos seus devezos das Administracións Públicas, en base a aceptar ser compensados mediante documentos de pago con vencemento posterior. Todas las personas y entidades que perciban ingresos de la administración, podrían agruparse en una plataforma, con el único objetivo de facilitar el cobro de sus devengos de las Administraciones Públicas, en base a aceptar ser compensados mediante documentos de pago con vencimiento posterior.
Devanditos documentos, expedidos como “Pagarei” a un vencemento máximo de 2 anos, poderían ser negociados a través do banco de España, quen abriría unha conta ao titular dos mesmos, polos importes que fosen acreditados nese formato. Dichos documentos, expedidos como “Pagarés” a un vencimiento máximo de 2 años, podrían ser negociados a través del banco de España, quien abriría una cuenta al titular de los mismos, por los importes que fueran acreditados en ese formato.
Do saldo desa conta, en EUROS/Pagarei, o titular podería dispor mediante os seguintes medios: Del saldo de esa cuenta, en EUROS/Pagarés, el titular podría disponer mediante los siguientes medios:
1) Por transferencia a outra conta no propio BdE, doutro titular incluído na plataforma.

2) Cartón de creto para “caixeiros” que acepten pagos en Euros/pagarei.

3) Para pagos á Administración Pública.

4) Achegar como aval, para préstamos en entidades financeiras, que o acepten.

1. Por transferencia a otra cuenta en el BdE, de otro titular incluido en la plataforma.
2. Tarjeta de crédito, para “cajeros” de empresas que acepten Euros/pagarés.

3. Para pagos a la Administración Pública.

4. Como aval, en operaciones de crédito de entidades financieras, que lo acepten.

Estas operacións non terían custo algún para as persoas ou entidades usuarias. Estas operaciones no tendrían coste para las personas o entidades usuarias.
O obxectivo do devandito sistema sería: El objetivo de dicho sistema sería:
§  Dotar de recursos á Administración pública.

§  Pagar os gastos correntes do Estado de forma inmediata, sen custos financeiros.

§  Desenvolver unha política de estimulación da economía social.

§  Evitar os gastos financeiros derivados do cobro de xuros polos bancos.

§ Dotar de recursos a la Administración pública.

§ Pagar los gastos corrientes del Estado de forma inmediata, sin costes financieros.

§ Desarrollar una política estimulante de la economía.
§ Evitar los gastos financieros derivados del cobro de intereses por los bancos.

Deste xeito, poríanse a disposición das persoas e entidades acredoras da administración recursos económicos, sen necesidade de recortes e con posibilidades de incrementar inversións e mellorar os servizos a cidadanía. Ofreciendo así recursos a las personas y entidades dependientes de la Administración, sin necesidad de recortes y con posibilidades de ampliar inversiones y mejorar los servicios.
Calquera acredor da administración, poderían acollerse a este sistema, polo total da débeda ou por unha parte da mesma. De optar por un pago en efectivo (do total ou parte) en moeda corrente, devanditos pagos estarían condicionados pola situación financeira, a facilidade de crédito bancario e a urxencia ou destino dos mesmos. Cualquier acreedor de la administración, podrían acogerse a este sistema, por el total de la deuda o por una parte de la misma. De optar por un pago en efectivo (del total o parte) en moneda corriente, dichos pagos estarían condicionados por la situación financiera, la facilidad de crédito bancario y la urgencia o destino de los mismos.
Chegado o vencemento dun Pagarei, a administración procedería á súa cancelación con Euros correntes, ou á emisión dun novo pagarei, cun vencemento posterior (coa imitación de non superar o 80% dos fondos vencidos mediante emisión de novos pagarei. Llegado el vencimiento de un Pagaré, la administración procedería a su cancelación con Euros corrientes, o a la emisión de un nuevo pagaré, con un vencimiento posterior (con la imitación de no superar el 80% de los fondos vencidos mediante emisión de nuevos pagarés).
INCONVINTES: INCONVENIENTES:
Devanditos importes non poderían ser feitos efectivos no estranxeiro, nin en pagos a persoas ou entidades que non estivesen integradas no sistema. Dichos importes no podrían ser hechos efectivos en el extranjero, ni en pagos a personas o entidades que no estuvieran integradas en el sistema.
O éxito do sistema dependerá da aceptación do mesmo por parte da poboación en xeral, polo que e fundamental a eficacia do seu funcionamento. La aceptación del sistema, por parte de la población en general, dependerá de su buen funcionamiento.
VENTAXAS: VENTAJAS:
Facilidade para cumprir os obxectivos de servizo e obrigacións diñeiradas das administracións públicas, contribuíndo ao desenvolvemento da actividade social e económica da sociedade. Facilidad para cumplir los objetivos de servicio y obligaciones dinerarias de las administraciones públicas, contribuyendo al desarrollo de la actividad social y económica de la sociedad.
Deixar de incrementar a actual Débeda Ilexítima coa banca privada, facilitando a súa liquidación. Evitar el incremento de la actual Deuda Ilegitima con la banca, facilitando su liquidación.
Anuncios