FERRAMENTAS PARA AS MAREAS

11 Ago

MAREA DE VIGO

Estamos na etapa na que é necesario organizar sistemas de participación que garantan a culminación dos obxectivos propostos, incluíndo a súa revisión e definición.

Entendo e propoño defínanse tres áreas de traballo que, naturalmente, implican, desde o meu punto de vista, o uso de ferramentas informáticas que faciliten a xestión e garantan a transparencia e o aproveitamento máximo dos recursos:

1.     ÁREA ADMINISTRATIVA.

1.1.  Rexistro de inscritos:

1.1.1. Datos de afiliación.

1.1.2. Rexistro de participación.

1.1.3. Control aceptación Código Ético.

1.1.4. Módulos de vinculación.

1.2.  Mantemento de Altas, Baixas e Modificaciones:

1.2.1. Actualización de datos, reservando os anteriores e data.

1.2.2. Estatísticas de participación.

1.2.3. Control aceptación Código Ético.

1.2.4. Módulos de vinculación

1.3.  Xestión económica:

1.3.1. Gastos, ingresos.

1.3.2. Recadación de cotas.

1.3.3. Control contas bancarias.

1.4.  Xestión de envío de información.

1.4.1. Rexistro e mantemento de vías: Teléfono, correo-e, etc.

1.4.2. Automatización e control.

1.5.  Rexistro de actas.

1.5.1. Recompilación e acceso por temas, palabras, data…

1.5.2.Seguimento e control cumprimento acordos.

2.     ÁREA PARTICIPATIVA.

2.1.  Foro de Debate, participación, en distintos niveis:

2.1.1. Propostas, preguntas, respostas e Votacións.

2.1.2. Moderadores, recompiladores e animadores.

2.1.3. Localización por tema, fecha, autor, nº votos, estado.

2.1.4. Selección para divulgar, incluír en una “Orde do día”, etc.

2.2.  Xestión de Votacións a persoas, presenciais e remotas:

2.2.1. En Asembleas, foros, debates…

2.2.2. Rexistro secreto do voto, pero verificable e certificado.

2.2.3. Seguridade fronte a manipulacións externas, comprobable.

3.     ÁREA INFORMATIVA.

3.1.  Páxina Web dinámica, para divulgación de Noticias de interese:

3.1.1. Ligazóns con páxinas,  documentos, vídeos, comunicados doutras organizacións…

3.1.2. Ofertas e demandas de colaboración, sobre temas da Marea.

3.1.3. Recollida de firmas.

3.1.4.Enquisas e sondaxes propias.

Ver o desenvolvemento máis exhaustivo, con detalle da lóxica e funcionalidades máis adecuadas ao proxecto. Tamén se ha de valorar se existen xa ferramentas que puidesen utilizarse, pero persoalmente decántome por un desenvolvemento ‘ad hoc’ que permita cumprir e controlar o sistema, obtendo os mellores resultados, cun custo pouco significativo.

1.-ÁREA ADMINISTRATIVA
1.1.-Rexistro de inscritos:
1.1.1.-Datos de afiliación. Recoller os datos persoais, cando menos DNI, nome, domicilio e un correo onde enviar comunicación. Debe de ser de interese recoller outra información, como tendencia política, profesión, teléfono e unha pequena memoria na que se explica a actividade política desempeñada.
1.1.2.-Rexistro de participación Ter información histórica da súa vinculación e participación coa Marea.
1.1.3.-Control aceptación Código Ético. Cada subscrito debe ter firmado un documento asumindo o Código Ético da Marea, mantendo un rexistro dos existentes, con reprodución electrónica, que reproduza o documento físico firmado.
1.1.4.-Módulos de vinculación. A relación coa Marea pode ter diferentes niveis, segundo o interese do afiliado. Por exemplo, estar disposto a colaborar profesional e desinteresadamente, contribuír ó sostemento económico da Marea ou estar exento de cota, ser correspondente da, ou en, a Marea en, ou de, outras organizacións…
1.2.-Mantenimiento de Altas, Baixas e Modificacións:
1.2.1.-Actualización de datos, reservando anteriores e fecha O sistema terá utilidades que faciliten o control das altas, recollendo os datos de identificación que se establezan, deixando un rexistro histórico de calquera cámbeo que se produza, indicando data e operador.
1.2.2.-Control aceptación Código Ético. Suponse que as persoas inscritas na Marea, han de asinar un compromiso de adhesión ao código ético e ao manifesto que defina os obxectivos e normas de actuación da organización. Ademais da custodia do documento físico, poderíase arquivar unha copia electrónica do documento asinado, así como un índice para a súa localización.
1.2.3.-Módulos de vinculación. A participación persoal na Marea, poderá ter diferentes formas de vinculación, que se rexistrará de forma que se poida localizar as persoas por ese epígrafe.
1.3.- Xestión económica:
1.3.1.-Gastos, ingresos. Un rexistro das operacións financeiras de toda índole, referentes a o pago ou cobro de importes, derivados da actividade da Marea, diferenciando o tipo de operación e orixe ou destino, incluíndo tanto as contas bancarias que poidan usarse,  como un control do diñeiro efectivo custodiado nas arcas da Marea
1.3.2.-Recaudación de cotas. Un sistema que controle os vencementos das cotas a abonar polos inscritos, e efectividade do pagamento, con rexistro de incidencias, automatizando diferentes prazos e importes.
1.3.3.-Control contas bancarias. Un rexistro en paralelo das operación feitas por mediación de contas bancarias, con especial atención os gastos repercutidos.
1.4.- Xestión do envío de Información.
1.4.1.-Registro e mantemento de vías: Teléfono, correo-e, etc.. O Rexistro de inscritos na Marea, debe recoller, como mínimo, o DNI, nome completo e domicilio. Outros datos voluntarios tamén poden ser incluídos, como p.ex. nacionalidade, idade, tendencia política, breve biografía, e inquedanzas mais destacables. Son recomendables enderezo electrónico, telefono, etc.
1.4.2.-Automatización e control Os inscritos que faciliten datos para facelo, poderán rexistrarse para recibir de forma regular información, xa sexa por correo electrónico ou postal, neste caso implicaría un custe para o franqueo e manipulación dos documentos a enviar. O Sistema facilitaría unha ferramenta para automatizar os envíos.
1.5.-Registro de actas
1.5.1.-Recopilación e acceso por temas, palabras, fecha… Os puntos tratados na Orde do Día,  clasificados por datas e materias, para facilitar a súa localización, gardaranse nun ficheiro no que conste a resolución dos mesmos, así como os votos recibidos e o grao de cumprimento do acordo tomado.
1.5.2.-Seguimento e control do cumprimento dos acordos. Cada punto rexistrado como proposta tratada, debatida e votada nunha Asemblea, estará rexistrado textualmente, tanto o punto proposto como o acordo tomado, identificada pola referencia a data de celebración . Ademais, estará definida por indicadores que permitan saber o grao de cumprimento do acordo tomado na mesma, descrito segundo nos termos acordados, indicando o resultado da votación, e dos prazos previstos e efectivos, para un seguimento do seu cumprimento, quedando constancia dos incidentes e resultado final, podendo automatizar una alerta, que facilite o seguimento do seu cumprimento.

 

2.-ÁREA PARTICIPATIVA
2.1.-Foro de Debate, participación, en distintos niveles:
2.1.1.-Propuestas, preguntas, respuestas e Votaciones. Os inscritos que o desexen poderán formular propostas, estruturadas en;

o   Un titulo descritivo.

o   Unha descrición da mesma.

o   Un comentario explicativo.

A cada unha das presentadas, outras persoas poderán formular preguntas ou comentarios en favor ou en contra, debatendo sobre o seu interese ou viabilidade, para, finalmente, votalas. Unha vez chegado a certo consenso, a proposta poderá ser seleccionada para debatela na Asemblea ou no Plenario.

2.1.2.-Moderadores, recopiladores e animadores. Calquera persoa poderá formular as súas propostas, pero designaranse moderadores que contacten co interesado, para valorar a viabilidade e importancia de cada proposta.

Será misión dos moderadores repasar as propostas presentadas, para a súa divulgación ou simple localización para impulsar o seu tratamento e debate.

Tamén actuarán como animadores da participación doutras persoas cos seus comentarios, sobre aquelas propostas ás que se lles supoña maior transcendencia e interese público.

2.1.3.-Localización por tema, fecha, autor, número de votos, estado. As diferentes propostas presentaranse polo a orde que se indique (Autor, Data de creación, Tema, Votación, Estado) coa opción de filtrar por un dato concreto.

O estado dunha proposta poderá ser:

– En debate.

– Presentada á Asemblea.

– Resolta favorablemente.

– Desestimada.

2.1.4.-Selección para divulgar, incluir en una “Orden día”, etc. Calquera das propostas poderá ser seleccionada para obter un documento no que se recolla o seu texto e os comentarios e votos achegados. Devandito documento pode servir para divulgalo ou incluír a proposta como un punto a tratar nunha Asemblea.
2.2.-Xestión de votacións de Primarias presenciais e remotas
2.2.1.-En Asambleas, foros, debates… “VotoClick” é a aplicación que xa se utilizou para as primarias celebradas na Marea de Vigo e no plataforma Manifesto Miñor
2.2.2.-Registro secreto del voto, pero verificable e certificado. Permite a votación remota ou presencial, garantindo o secreto pero entregando un xustificante certificado do voto emitido, para unha posible comprobación posterior.
2.2.3.-Seguridad frente a manipulaciones externas, comprobable. Dotaríase dun sistema que evitase posibles manipulacións externas dos resultados, que consista na obtención de copias sucesivas locais en curtos períodos ( cada 10 min.) que servan para detectar cambios inesperados, por comparación coa copia anterior, e analizando os resultados engadidos, en base ao rexistro da orixe e hora exacta do voto emitido.
3.-ÁREA INFORMATIVA.
3.1.-Páxina Web dinámica, para divulgación de Novas de interese:
3.1.1.- Ligazóns con páxinas,  documentos, vídeos, comunicados doutras organizacións…
3.1.2.-Ofertas e demandas de colaboración, sobre temas da Marea.
3.1.3.-Recollida de sinaturas.
3.1.4.-Enquisas e sondaxes propios.

Texto do e-mail co que se envían os documentos anteriores:

É necesario ter en conta que, aínda cando os traballos de deseño e maquetación sexan sen custo por ser produto dun traballo xa realizado de forma voluntaria, haberá outros que correspondan aos traballos de profesionais, que, si son feitos por membros de Intergal, onde están dispostos a aceptar as posibilidades da Marea (ou Mareas, si outras aceptan  participar),tanto no importe, como na forma de pago (débeda sen vencemento), incluíndo a posibilidade de facelo en Moeda Social, incluíndo  os que se xenaran polo mantemento posterior, así como todo o referente ao seu aloxamento.  Gastos  a asumir pola Marea, que aínda serían menores se se alcanzasen certos niveis de calidade que xeneralicen  o seu uso, co cal se poderían compartir eses gastos con outros usuarios, mantendo ademais os estándares do chamado Software libre.

Tamén se podería expor o proxecto (tal e como se propón agora, ou cales queira outras variables que se decidan respecto diso) como unha opción aberta, ben para convocar un concurso de provedores, ou organizar un equipo propio de profesionais, para acometer o proxecto ou buscar ferramentas xa válidas.

É dicir, aínda que na miña opinión a mellor solución é facer un proxecto orixinal, pódese tentar buscar solucións que xa estean a funcionar, pero creo que son tantas as posibilidades, e os fracasos recoñecidos, que posiblemente sexa unha perda de tempo, se ao final queremos unha solución eficaz.

Noutras Mareas teñen outras solucións, e dende algunha se han ofrecido a compartir o que teñen, polo que está pendente me pasen a información precisa para valorar a súa eficacia,

Miguel A. Quinteiro.
669781006 – maqmaq@gmail.com

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: