Archivo | ELECCIONS PARLAMENTO E SENADO RSS feed for this section

¿Hasta dónde llegará el órdago de Rajoy?

1 Ago

El candidato designado por Felipe VI ha cerrado ya citas con los líderes de los dos partidos que pueden facilitarle la formación de Gobierno, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Ni uno ni otro quieren que se diga que se niegan al diálogo. Serán el martes y el miércoles en el Congreso, pero a ambas acude Rajoy sabiendo que la posición que mantienen los dos es en principio inamovible: Ciudadanos se ha instalado en la abstención y PSOE, en el no. Una ecuación con estas variables imposibilita la investidura y la formación de un Ejecutivo. La cuestión es: ¿hasta dónde llegará el órdago del PP?… (Noticia de la Prensa)

Amparándose na ameaza dunhas terceiras eleccións (que os “medios” non se cansan de declaralas indesexables: Pretenden “convencernos” de que é urxente dispor dun goberno, aínda que non sexa operativo. O obxectivo nunca debe ser formar “calquera” goberno antes que repetilas, pois é evidente que a maioría dos españois queren renovalo) Rajoy pisa forte no seu empeño por gobernar, sendo unha minoría, pois en contra do que di, NON gañou as últimas eleccións.

Pero se pode haber unha solución a gusto de todos, porque todos falan da necesidade (incluído o PP) de cambios políticos para o país. Así creo que sería unha saída que persoalmente me parece a menos mala, aceptar a constitución dun goberno, presidido ou non por Rajoy, que se comprometese aos seguintes asuntos:

  1. Prioridade absoluta á redacción, polas cortes, dunha nova Constitución e unha nova Lei Electoral, no prazo de 15 meses. Convocatoria dunha consulta popular, respecto dos puntos máis conflitivos, e celebración dun REFERENDO decisorio.
  2. Disolución das Cortes e novo goberno, en función á nova Constitución e cunha Lei electoral máis xusta, en base á premisa: unha persoa, un voto, para impedir unhas representacións desproporcionadas respecto ao número de votos por provincia.
  3. Para respectar a representatividade territorial, manteríase o SENADO, onde o número de Senadores en representación de cada territorio sería igualitario, independentemente do número de habitantes. (Nas votacións decisorias, en temas de carácter territorial, tería a palabra o Senado, en asuntos sociais, o Congreso e aqueles de carácter internacional, a suma de ambas as cámaras).

En calquera caso, antes que un goberno en minoría, que dificilmente podería tomar as decisións necesarias para corrixir o desastre que arrasa á maioría da cidadanía, CLARAMENTE prexudicada por unhas políticas neoliberais, sería máis xusto acudir a novas eleccións. Parece, democraticamente falando, o máis adecuado.

Pero necesitaríase, para maior efectividade democrática, facilitar o debate e a información a todas as persoas, excluíndo a publicidade emotiva ou enganosa na Campaña Oficial, que se basearía en debates en directo coa cidadanía, abertos a unha participación masiva, a nivel local, abrindo o Debate ás preguntas directas das persoas correntes, que son as que mellor poden definir as necesidades reais da sociedade, pero nun proceso estruturado, de forma que as preguntas poidan chegar desde calquera persoa a calquera candidatura, en base a manter foros onde expresalas, favorecendo a participación de grupos sociais, nun movemento Asembleario de base.

Que cada candidato explique como resolvería calquera problema que lle consulten, asumindo daquela a responsabilidade de explicar o cumprimento ou non do seu compromiso.

Creo que é patente a necesidade de cambiar o goberno deste país, ou polo menos tratar de dispor dunha Constitución e unhas leis que protexan realmente ás persoas. É urxente defendernos non só da avaricia dos bancos, senón redactar unha constitución que nos protexa do TTIP e outros tratados que as grandes oligarquías están dispostas a impor, grazas á complicidade duns gobernos elixidos, desde asombra, por eles.

CASTELLANO

Amparándose en la amenaza de unas terceras elecciones (que los “medios” no se cansan de declararlas indeseables: Pretenden “convencernos” de que es urgente disponer de un gobierno, aunque no sea operativo. El objetivo nunca debe ser formar “cualquier” gobierno antes que repetirlas, pues es evidente que la mayoría de los españoles quieren otro) Rajoy pisa fuerte en su empeño por gobernar, siendo una minoría, pues en contra de lo que dice, NO ganó las últimas elecciones.
Pero si puede haber una solución a gusto de todos, porque todos hablan de la necesidad (incluido el PP) de cambios políticos para el país. Así creo que sería una salida que personalmente me parece la menos mala, aceptar la constitución de un gobierno, presidido o nó por Rajoy, que se comprometiera a los siguientes asuntos:
1. Prioridad absoluta a la redacción, por las cortes, de una nueva Constitución y una nueva Ley Electoral, en el plazo de 15 meses. Convocatoria de una consulta popular, respecto a los puntos más conflictivos, y celebración de un REFERÉNDUM decisorio.
2. Disolución de las Cortes y nuevo gobierno, en función a la nueva Constitución y con una Ley electoral más justa, en base a la premisa: una persona, un voto, para impedir una representaciones desproporcionadas respecto al número de votos por provincia.
3. Para respetar la representatividad territorial, se mantendría el SENADO, donde el número de Senadores en representación de cada territorio sería igualitario, independientemente del número de habitantes. (En las votaciones decisorias, en temas de carácter territorial, tendría la palabra el Senado, en asuntos sociales, el Congreso y aquellos de carácter internacional, la suma de ambas cámaras).
En cualquier caso, antes que un gobierno en minoría, que dificilmente podría tomar las decisiones necesarias para corregir el desastre que asola a la mayoría de la ciudadanía, CLARAMENTE perjudicada por unas políticas neoliberales, sería más justo acudir a nuevas elecciones. Parece, democráticamente hablando, lo más adecuado.

Pero se necesitaría, para mayor efectividad democrática, facilitar el debate y la información a todas las personas, excluyendo la publicidad emotiva o engañosa en la Campaña Oficial, que se basaría en debates en directo con la ciudadanía, abiertos a una participación masiva, a nivel local, abriendo el Debate a las preguntas directas de las personas corrientes, que son las que mejor pueden definir las necesidades reales de la sociedad, pero en un proceso estructurado, de forma que las preguntas puedan llegar desde cualquier persona a cualquier candidatura, en base a mantener foros donde expresarlas, favoreciendo la participación de grupos sociales, en un movimiento Asambleario de base. Que cada candidato explique como resolvería cualquier problema que le consulten, asumiendo luego la responsabilidad de explicar el cumplimiento o no de su compromiso.

Creo que es patente la necesidad de cambiar el gobierno de este país, o al menos tratar de disponer de una Constitución y unas leyes que protejan realmente a las personas. Es urgente defendernos no solo de la avaricia de los bancos, sino redactar una constitución que nos proteja del TTIP y otros tratados que las grandes oligarquías están dispuestas a imponer, gracias a la complicidad de unos gobiernos elegidos, desde asombra, por ellos.

 

Anuncios