A participación cidadá.

18 Mar

1         PARTICIPACIÓN CIDADÁ NOS CONCELLOS

1.1      Creación unha concellería de participación cidadá..
Haberá un concelleiro dedicado a manter e propiciar o diálogo co Foro ou Asemblea de cidadáns, facilitando a súa organización e dotándoa dos medios adecuados.

1.2      Creación de un Foro Cidadá.
Se convocará unha Asemblea constituinte do FORO cidadá, no que poderán integrarse todas as persoas censadas no Concello, maiores de 16 anos. A mesma elaborará un regulamento para o seu funcionamento, que deberá ser ratificado polo pleno do Concello, e soamente se poderá modificar por decisión da maioría absoluta da Asemblea.

1-3      Fomento e promoción do Foro Cidadá.
O Foro terá un carácter permanente, constituído en Asemblea, rexéndose por o regulamento que o mesmo estableza, por acordo da maioría dos membros inscritos. A súa función será a de reunirse regularmente (por exemplo, cada 3 meses) para recibir información sobre a xestión municipal, expor demandas ou reclamacións, e propoñer medidas que se someterán o pleno do concello, para a súa aprobación.
Unha alternativa a dito Foro, sería o recoñecemento da Asemblea da Marea de Vigo, se a mesma se constitúe en permanente, xa que a mesma tería a potestade de exixir a dimisión de aqueles dos seus candidatos que habendo resultado elixidos, non cumpran o programa prometido.

1.4      Redefinir a normativa de participación cidadá.
Revisar a figura do Valedor do Cidadán, que debe ser elixido directamente, en votación separada cando as Municipais. Colaborará estreitamente co foro, realizando funcións de defensa e intermediación entre os veciños, ante os conflitos co concello.

1.5      Creación de ferramentas e canles, tanto físicas como dixitais de participación.
Un foro mixto, xestionado a través de Internet, pero coa posibilidade de debate directo, por exemplo, nun medio (radio, TV ou Prensa) onde formular propostas, debatelas e configuralas como medidas a propoñer o pleno do concello, aberto a tódalas persoas.

1.6      Promoción da participación cidadá ( achegamento a administración pública)
Política de “Portas Abertas”, visitas, especialmente de escolares, para informar de cómo funciona o Concello, creando sinerxías respecto a implicación da cidadanía

1.7      Facilidade na presentación  de iniciativas populares coa obrigatoriedade de tratamento e voz por parte das persoas promotoras.  
Cando menos unha vez cada trimestre, o Concello celebrará un pleno para oír as propostas ou demandas aprobadas no FORO ou Asemblea Permanente

1-8      Potenciar as consultas cidadáns establecendo a súa obrigatoriedade e carácter vinculante cando se trate de facer cambios lexislativos significativos ou que teñan que ver cos dereitos e liberdades das persoas.

1-9      Creación e posta en marcha de comisións cidadás que fiscalicen os traballos ou os servizos que presten as contratas municipais.
No FORO constituiranse comisións de estudo e investigación, para a valoración e seguimento dos servizos municipais ou municipalizados, para informar o pleno da Asemblea, que tomará as decisións pertinentes.

2   PROMOCIÓN E FOMENTO DO ASOCIACIONISMO E COOPERATIVISMO.

2.1      Crearase unha Oficina para o fomento de cooperativismo e asocianismo.
 Supervisada por unha Comisión delegada do pleno, en estreita colaboración cos organismos autonómicos reguladores, así como coas Asociacións de Cooperativas, coordinaranse axudas e divulgación das prácticas cooperativas, facilitando a formación e asistencia aos promotores, así como apoio e promoción, das Cooperativas como solucións aplicables a empresas privadas en crise.
Ao mesmo tempo, se prestará apoio as iniciativas para a formación de Asociacións de persoas vinculadas a actividades sociais, deportivas, lúdicas e profesionais, sen animo de lucro.

2.2      Unha alternativa as ETT.
As persoas en situación de Paro, principalmente, os de longa duración, serán obxectivo preferente para ofrecerlles a posibilidade de implicarse en Cooperativas de Traballo Asociado, en condicións especiais, semellantes as previstas para las ETT, pero baixo criterios de solidarizade, colaboración e coa perspectiva de que as prestacións ou axudas económicas percibidas, se podan utilizar para a formación de un capital cooperativo, para ofrecer servizos diferenciados, administrando os propios traballadores as condicións e turnos a xestionar democráticamente.

2-3      APOIO AS FINANZAS ÉTICAS.
Apoio decidido as entidades financeiras sen ánimo de lucro, (Como COOP57 e FIARE). Creación dunha Caixa de Aforros Popular, sen ánimo de lucro, para recoller o aforro popular, prestar servizos financeiros, e contribuír o desenrolo da economía local, administrada por unha Asemblea Popular (constituída por representantes do concello, dos clientes e dos traballadores), tutelada polos concellos da bisbarra onde teña a súa actividade, mellorando as experiencias tradicionais que, en vez de ser corrixidas, foron suprimidas por unha política ao servizo das oligarquías financeiras internacionais.
Tamén podería asumir a función de xestionar e facilitar a implantación de outras alterativas populares como “Banco de Horas”, mercado de “TROCO”. Moedas socias, etc., proporcionando un sistema de xestión virtual que permitiría, de ser necesario, financiar o presuposto Municipal, sen pagar xuros, a través dunha plataforma Virtual de Crédito mutuo, no que os acredores locais do concello aceptarían ser pagados con moeda virtual.

3    COORDINACIÓN DOS FOROS

3-1      COLABOACION NOUTROS EIDOS POLITICOS.
Os FOROS pódense constituír a nivel local ou de bisbarra, nunha unidade de acción para apoiar e fiscalizar os gobernos municipais. Ao mesmo tempo, deben de estar abertos a coordinarse con outros FOROS nunha plataforma de concorrencia política, creando Asembleas de ámbito superior, como o provincial, Autonómico ou nacional, co obxectivo de coordinar a súa operativa, e ofrecer un foro común onde os candidatos e partidos poidan presentar as súas candidaturas e programas en primarias, para logo fiscalizar o cumprimento dos programas consensuados cos  candidatos e partidos. 

3-2    CONSOLIDACIÓN DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ NA POLÍTICA.
Ademais de fiscalizar a acción de goberno nos concellos, faise imprescindible que toda a política social que a nivel do Estado ou nacionalidade quéirase aplicar, estea sometida á aprobación da cidadanía, mediante referendo popular, para o que se procurará dispor de ferramentas informáticas que faciliten o debate e a votación.

maq@intergal.coop. – 669781006

Anuncios

LA CRISIS QUE PERDURA…

17 Dic

Orixe: LA CRISIS QUE PERDURA…

LA CRISIS QUE PERDURA…

17 Dic

REFLEXIÓNS ANTE UNHA CRISE QUE PERDURA.

(Versión en castellano a continuación).

Cando a tecnoloxía preséntase cada vez máis eficaz para resolver os problemas das persoas, en calquera ámbito económico social, estala unha (falsa) crise que fai retroceder os niveis de benestar de forma drástica, para a maioría das persoas, marcando unha tendencia á perpetuación da perda do poder adquisitivo da cidadanía, profundando as diferenzas entre os ricos/as e o resto da poboación. É dicir: en lugar de avanzar cara a unha sociedade máis xusta e equilibrada, agrávanse os abusos dos especuladores e corruptos.

E isto ocorre precisamente cando hai medios suficientes para:

 1. Erradicar a fame.
 2. Combater ou paliar eficazmente a maioría das enfermidades.
 3. Proporcionar recursos ás persoas para:
  1. Unha educación liberadora.
  2. Unha vivenda digna.
  3. A satisfacción das demandas de uso e consumo.
  4. Potenciar a cultura e o goce sustentable da convivencia en paz e harmonía.
 4. Facilitar a autoxestión e participación das persoas na toma de decisións que afecten o desenvolvemento e cumprimento destes obxectivos.
 5. Garantir a todas as persoas un mínimo suficiente para atender as súas necesidades básicas, erradicando a miseria e a dependencia orixinada por un réxime de clases sociais baseadas no poder financeiro opresor da Sociedade no seu conxunto.
 6. Defender á cidadanía da agresividade dun sistema comercial e financeiro que induce a un consumo desmedido, fomentando o egoísmo, a competencia e o enfrontamento, en lugar da tolerancia, a colaboración e a solidariedade.

Como é posible que isto estea a acontecer?…

Tradicionalmente, o opresor sempre exerceu o seu poder á conta dos máis desfavorecidos, pero a sociedade tentou, en base a dolorosas revolucións, ir liberándose dun xugo que escravizaba ás maiorías, chegándose á implantación dunha Democracia que tiña que garantir os dereitos humanos e cidadáns das persoas.

Pero o proceso liberador parece que nunca se completou, sen dúbida pola habilidade dos seus inimigos, que saben adaptarse e esperar o momento preciso, para manter os seus privilexios, mesmo incrementalos.

Para iso, bastoulles, en gran medida, ofrecer “o seu” paraíso a todas aquelas persoas que, tendo capacidade e ambición suficiente, saiban servir ao sistema practicando uns principios éticos segundo os cales o seu único interese é o ben propio, enfrontándose aos seus “iguais” aos que disputarlles uns bens escasos e exclusivos, controlados por un poder inalcanzable e misterioso, ao que servir submisamente.

Así pois, conseguiron apoderarse do control das normas democráticas, que tiñan que garantir uns dereitos conquistados con suor e sangue, convertendo nunha parodia o ideal de Xustiza Social, de igualdade entre as persoas, do dereito para decidir unha convivencia respectuosa coa contorna, tanto natural como sociocultural.

Tamén souberon divulgar que as decisións importantes só deben ser tomadas por aqueles capacitados e certificados como tales pola autoridade emanada da súa poder indiscutible, creando un halo de misterio e infalibilidade, que cerna calquera crítica ou dúbida en relación a imposicións que se venden como infalibles ou imprescindibles.

A pesar da tecnificación e cientifismo, no que respecta á economía e as finanzas, aplícanse dogmas e artigos de fe indiscutibles, coma se dunha relixión tratásese.

A través dos medios de comunicación, se Constitúen en campións da Democracia, arrogándose o dereito para dar “patente de corso” aos que mellor saiban servilos, ou poidan ser utilizados como marionetas (involuntarias?) que mostran unhas intencións de xustiza social que logo son desviadas a un universo burocrático e encorsetado de normas e regulamentos imposibles, que facilita o despexe ou desvío de balóns que nunca chegan á canastra ou á portería, grazas a un armazón de múltiples “gardiáns”, ás veces involuntarios, pero moi numerosos para un só campión, que ao final termina sendo regurxitado polo sistema, que o “libera” de ataduras impropias á salvagarda de… tanto dá: a, Nación, Humanidade, Universo, Futuro…

Xa non importan as ideoloxías, calquera é válida se asume os hábitos de consumo e “pleitesía” a unha sociedade competitiva e depredadora, onde os semellantes son inimigos aparentes ou utensilios de manipulación para alcanzar a notoriedade que ha de ser gratificada polo sistema coa esperanza de entrar nun paraíso cheo de ouropeis e mequiñas incongruencias.

A especie humana, que soubo incorporar aos seus costumes a outras especies, domesticándoas, tamén aplicou o mesmo método coa maioría dos seus membros, que son tratados como gando, en mandas que, como as ovellas, son controladas e vixiadas non xa por cans pastores de carne e óso, senón tamén por medio de dispositivos electrónicos, que nos marcan o ámbito no que podemos movernos, non só fisicamente, senón tamén como expresarnos, comunicarnos e valorar o que nos chegue, sexan mensaxes, iniciativas, directrices ou advertencias…

E todo isto conségueno a pesar de que calquera persoa ten capacidade de discernimento como para entender o que pasa, pero tamén estamos limitadas pola nosa natural tendencia gregaria que nos esixe unha certa confluencia con outras persoas próximas para reafirmarnos nas nosas actitudes, pero xa se ocuparon de restaurar “a confusión de babel” destruíndo a precisión na linguaxe, dando múltiples significados a calquera idea ou palabra, en aras a unha brevidade manipulable a través da simplificación nas expresións, da implantación de tendencias e modas sobre o “guay e o paraguay”…En fin, a frivolidade, á que sempre se recorre cando queremos esquecer as nosas penas.

Na súa evolución, o Sistema soubo incorporar elementos de manipulación máis sofisticados, ademais de potenciar e mellorar os tradicionais, baseados na forza bruta e nun labor de fanatizar as masas, xa sexa en base a relixións ou afeccións alienantes e politicamente correctas ao ideario do sistema. E aínda pode permitirse conceder cotas de existencia de críticas, canto máis drásticas mellor, como adorno á súa imaxe de talante democrático, nun cínico xesto de ofensiva prepotencia, da que parece que non somos conscientes. Grítannos: Mirar que corruptos somos, pero non tedes nada que facer, somos invencibles!…

Pero non basta con ter conciencia de que vivimos nunha sociedade baseada na inxusta distribución da riqueza e medios, por mor dunha ineptitude ou corrupción dos políticos de quenda.

Está á vista que a inquietude social reflicte unha toma de conciencia por parte de moitas persoas que, sen profundar nas súas propias intuicións, comprende que algo vai mal e é necesario cambiar a unha sociedade mellor organizada.

Por iso vinme impelido a escribir estas liñas, pois entendo que é urxente que algúns de nós (dos que estamos polo cambio radical, sen outros matices) empecemos a falar na nosa linguaxe, libres das imposicións manipuladoras do Sistema, que queremos cambiar: Creo que, no fondo das nosas conciencias, temos moi claro o que está mal, e aínda cando cada un teña unha idea distinta de cal ha de ser a mellor solución, é necesario resolver antes o gran dilema: Como conseguir implantar unha democracia, onde se poida debater libremente para definir que tipo de sociedade queremos e como implantala, para dar solucións reais aos problemas reais…

Abro así un debate que para min xa ten resposta, e só hai que articulala: Unidade total da oposición ao sistema, co obxectivo de tomar o poder en Madrid, en Santiago, pero tamén en Bruxelas, sen outra intención que a de elaborar unhas novas leis, incluída a Constitución, que permitan un desenvolvemento real democrático, onde, nuns parlamentos renovadas, entrar a discutir as doutrinas políticas que han de implantarse, contando coa participación da cidadanía, organizada en Asembleas populares de ámbito territorial, onde informar e recoller inquietudes que axuden a gozar dunha DEMOCRACIA REAL, para construír un mundo mellor entre todos.

Creo é evidente que o parágrafo anterior non significa que a miña intención sexa impoñer unha liña de análise a un debate que me gustaría fóra aberto a todas as tendencias de renovación, que o escribo nun impulso cheo de impaciencia, porque considero urxentísimo empezar a planificar unha acción revolucionaria que renove estratexias (teño para o meu que se podería falar de “fracaso” sobre as aplicadas nos últimos 40 anos, a pesar dalgunhas conquistas notables, pero insuficientes).

Pero se quero suxerir que hai un aspecto fundamental a resolver, para o que é necesario o concurso de mentes máis brillantes e informadas que a miña: Inventariar e valorar os elementos que sosteñen un sistema que queremos cambiar, para planificar estratexias que permitan destruír os alicerces que o sosteñen, atacando as súas incongruencias e as súas argucias para conservar o poder.

Así propoño unha liña de discusión, para min básica, pois creo que é a chave do dominio do sistema sobre as persoas: DIÑEIRO e FINANZAS, o seu desenvolvemento e xestión.

Creo que se a cidadanía tomase conciencia de como se xestionan as finanzas, da falsidade dunhas moedas sen valor de reposición algún, poderiamos introducir cambios e alternativas que liberasen as economías populares de servidumes e ataduras ao sistema, rompendo un poder exercido desde a sombra. Coñecer e desenvolver esas alternativas ou outras novas, podía ser un comezo do cambio. O mundo das TIC ofrece alternativas importantes, capaces de desenvolver ferramentas potentes e seguras. Avanzar no seu desenvolvemento e potencialas, aproveitando a experiencia de que xa veñen aplicando de forma illada e aínda contaminada polo concepto diñeiro.

 

CASTELLANO:

REFLEXIONES ANTE UNA CRISIS QUE PERDURA.

Cuando la tecnología se presenta cada vez más eficaz para resolver los problemas de las personas, en cualquier ámbito económico social, estalla una (falsa) crisis que hace retroceder los niveles de bienestar de forma drástica, para la mayoría de la ciudadanía, marcando una tendencia a la perpetuación de la pérdida del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, profundizando las diferencias entre ricos/as y el resto de la población.

Es decir: en lugar de avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada, se agravan los abusos de los especuladores y corruptos.

Y esto ocurre precisamente cuando hay medios suficientes para:

1. Erradicar el hambre.

2. Combatir o paliar eficazmente la mayoría de las enfermedades.

3. Proporcionar recursos a las personas para:
a. Una educación liberadora.
b. Una vivienda digna.
c. La satisfacción de las demandas de uso y consumo.
d. Potenciar la cultura y el disfrute de la convivencia en paz y armonía.

4. Facilitar la autogestión y participación de las personas en la toma de decisiones que afecten al desarrollo y cumplimiento de estos objetivos.

5. Garantizar a todas las personas un mínimo suficiente para atender sus necesidades básicas, erradicando la miseria y la dependencia originada por un régimen de clases sociales basadas en el poder financiero opresor de la Sociedad en su conjunto.

6. Defender a la ciudadanía de la agresividad de un sistema comercial y financiero que induce a un consumo desmedido, fomentando el egoísmo, la competencia y el enfrentamiento, en lugar de la tolerancia, la colaboración y la solidaridad.

Como es posible que esto esté aconteciendo?…

Tradicionalmente, el opresor siempre ejerció su poder a costa de los más desfavorecidos, pero la sociedad intentó, en base a dolorosas revoluciones, ir liberándose de un yugo que escravizaba a las mayorías, llegándose a la implantación de una Democracia que tenía que garantizar los derechos humanos y ciudadanos de las personas.

Pero el proceso liberador parece que nunca se completó, sin duda por la habilidad de sus enemigos, que saben adaptarse y esperar el momento preciso, para mantener sus privilegios, incluso incrementarlos.

Para eso, les bastó, en gran medida, ofrecer su paraíso a todas aquellas personas que, teniendo capacidad y ambición suficiente, sepan servir al sistema practicando unos principios éticos según los cuáles su único interés es el bien propio, enfrentándose a los suyos ?iguales? a los que disputarles unos bienes escasos y exclusivos, controlados por un poder inalcanzable y misterioso, a lo que servir submisamente.

Así pues, consiguieron apoderarse del control de las normas democráticas, que tenían que garantizar unos derechos conquistados con sudor y sangre, convirtiendo en una parodia el ideal de Justicia Social, de igualdad entre las personas, del derecho para decidir una convivencia respetuosa con el entorno, tanto natural cómo sociocultural.

También supieron divulgar que las decisiones importantes sólo deben ser tomadas por aquellos capacitados y certificados como tales por la autoridad emanada de la suya poder indiscutible, creando uno lo has de misterio e infalibilidade, que cerna cualquier crítica o duda en relación a imposiciones que se venden como infalibles o imprescindibles.

A pesar de la tecnificación y cientifismo, en el que respeta a la economía y las finanzas, se aplican dogmas y artículos de fe indiscutibles, como si de una religión se tratara.

A través de los medios de comunicación, se Constituyen en campeones de la Democracia, arrogándose el derecho para dar ?patente de corso? a los que mejor sepan servirlos, o puedan ser utilizados como marionetas (involuntarias?) que muestran unas intenciones de justicia social que luego son desviadas a un universo burocrático y encorsetado de normas y reglamentos imposibles, que facilita lo despeje o desvío de balones que nunca llegan a la canasta o a la portería, gracias a un entramado de múltiples ?guardianes?, a veces involuntarios, pero muy numerosos para uno solo campeón, que al final termina siendo regurxitado por el sistema, que lo ?libera? de ataduras impropias a la salvaguarda de… tanto da: la Nación, Humanidad, Universo, Futuro…

Ya no importan las ideologías, cualquiera es válida se asume los hábitos de consumo y ?pleitesía? la una sociedad competitiva y depredadora, donde los semejantes son enemigos aparentes o utensilios de manipulación para alcanzar la notoriedad que ha de ser gratificada por el sistema con la esperanza de entrar en un paraíso lleno de ouropeis y mequiñas incongruencias.

La especie humana, que supo incorporar a sus costumbres la otras especies, domesticándoas, también aplicó el mismo método con la mayoría de sus miembros, que son tratados como ganado, en manadas que, como las ovejas, son controladas y vigiladas no ya por perros pastores de carne y hueso, sino también por medio de dispositivos electrónicos, que nos marcan el ámbito en el que podemos movernos, no sólo físicamente, sino también como expresarnos, comunicarnos y valorar lo que nos llegue, sean mensajes, iniciativas, directrices o advertencias…

Y todo esto lo consiguen a pesar de que cualquier persona tiene capacidad de discernimento como para entender lo que pasa, pero también estamos limitadas por nuestra natural tendencia gregaria que nos exige una cierta confluencia con otras personas próximas para reafirmarnos en nuestras actitudes, pero ya se ocuparon de restaurar ?la confusión de babel? destruyendo la precisión en el lenguaje, dando múltiples significados la cualquier idea o palabra, en aras a una brevedad manipulable a través de la simplificación en las expresiones, de la implantación de tendencias y modas sobre lo ?guay y el paraguay?…En fin, la frivolidad, a la que siempre se recurre cuando queremos olvidar nuestras penas.

En su evolución, el Sistema supo incorporar elementos de manipulación más sofisticados, además de potenciar y mejorar los tradicionales, basados en la fuerza bruta y en una labor de fanatizar las masas, ya sea en base a religiones o aficiones alienantes y políticamente correctas al ideario del sistema. Y aún puede permitirse conceder cuotas de existencia de críticas, cuanto más drásticas mejor, como adorno a su imagen de talante democrático, en un cínico gesto de ofensiva prepotencia, de la que parece que no somos conscientes. Nos gritan: Mirar que corruptos somos, pero no tenéis nada que hacer, somos invencibles!…

Pero no basta con tener conciencia de que vivimos en una sociedad basada en la injusta distribución de la riqueza y medios, por mor de una ineptitud o corrupción de los políticos de turno.

Está a la vista que la inquietud social refleja una toma de conciencia por parte de muchas personas que, sin profundizar en sus propias intuiciones, comprende que algo va mal y es necesario cambiar a una sociedad mejor organizada.

Por eso me vine impelido a escribir estas líneas, pues entiendo que es urgente que algunos de nosotros (de los que estamos por el cambio radical, sin otros matices) estorbamos a hablar en nuestra lenguaje, libres de las imposiciones manipuladoras del Sistema, que queremos cambiar: Creo que, en el fondo de nuestras conciencias, tenemos muy claro lo que está mal, y aún cuando cada uno tenga una idea distinta de cal ha de ser la mejor solución, es necesario resolver antes el gran dilema: Como conseguir implantar una democracia, donde se pueda debatir libremente para definir que tipo de sociedad queremos y como implantarla, para dar soluciones reales a los problemas reales…

Abro así un debate que para mí ya tiene respuesta, y sólo hay que articularla: Unidad total de la oposición al sistema, con el objetivo de tomar el poder en Madrid, en Santiago, pero también en Bruselas, sin otra intención que la de elaborar unas nuevas leyes, incluida la Constitución, que permitan un desarrollo real democrático, donde, en unos parlamentos renovadas, entrar a discutir las doctrinas políticas que han de implantarse, contando con la participación de la ciudadanía, organizada en Asambleas populares de ámbito territorial, donde informar y recoger inquietudes que ayuden a disfrutar de una DEMOCRACIA REAL, para construir un mundo mejor entre todos.

Creo es evidente que el párrafo anterior no significa que mi intención sea imponer una línea de análisis a un debate que me gustaría fuera abierto a todas las tendencias de renovación, que lo escribo en un impulso lleno de impaciencia, porque considero urxentísimo empezar a planificar una acción revolucionaria que renueve estrategias (tengo para el mío que se podría hablar de ?fracaso? sobre las aplicadas nos últimos 40 años, a pesar de algunas conquistas notables, pero insuficientes).

Pero se quiero sugerir que hay un aspecto fundamental a resolver, para lo cual es necesario el concurso de mentes más brillantes e informadas que la mía: Inventariar y valorar los elementos que sostienen un sistema que queremos cambiar, para planificar estrategias que permitan destruir los pilares que lo sostienen, atacando sus incongruencias y sus argucias para conservar el poder.

Así propongo una línea de discusión, para mí básica, pues creo que es la llave del dominio del sistema sobre las personas: DINERO y FINANZAS, su desarrollo y gestión.

Creo que se la ciudadanía tomara conciencia de cómo se gestionan las finanzas, de la falsedad de unas monedas sin valor de reposición alguno, podríamos introducir cambios y alternativas que liberaran las economías populares de servidumbres y ataduras al sistema, rompiendo un poder ejercido desde la sombra. Conocer y desarrollar esas alternativas u otras nuevas, podía ser un comienzo del cambio. El mundo de las TIC ofrece alternativas importantes, capaces de desarrollar herramientas potentes y seguras. Avanzar en su desarrollo y potenciarlas, aprovechando la experiencia de que ya vienen aplicando de forma aislada y aún contaminada por el concepto dinero.

 

Comentando opinións sobre candidaturas 20D

25 Nov

Logo de ler o contido do seguinte enlace:

A Voz de galicia.es: opinion/2015/11/21/primarias-candidaturas-gatopardos

Síntome inducido a expresar unha vez máis a miña cantilena que, supoño que por obvia, sempre pasa desapercibida: TODOS se están deixando levar polas provocacións dun Sistema odioso que controla as decisións políticas nesta sociedade “amordazada”…

Bailamos ao son que nos tocan, por que os que acaparan o poder de decisión e teñen ao seu servizo os medios,  saben que timbres pulsar e que luces vermellas acender, para desviar a atención dun xentío indignado, como a “reses”  en “estampida” que nos emocionaba nas antigas películas de “vaqueiros”…

Temos as evidencias do que ocorre, a lista dos corruptos e manipuladores, a indignación a lume de biqueira por tantos abusos, pero fáltanos un obxectivo concreto e decidido, porque antes os que acrisolan as ideoloxías salvadoras, teñen que defender un “statuo quo” do que depende a súa supervivencia financeira… Sen a cal parece ser non hai revolución posible, aínda que á min paréceme que tal actitude o que fai é perpetuar un sistema que din querer mudar…

Ese obxectivo, tantas veces definido, pero poucas concretado na súa praxe, é cambiar unha sociedade que só serve para potenciar os abusos sociais, a destrución do medio ambiente, a inxustiza e a manipulación informativa, a corrupción e a ignorancia.

Como?… Chegando ao poder… Non son tan culto como para facer unha reflexión histórica do devir humano, pero sóame que, até o presente, só se conseguiron cambios fundamentais en base a unha rebelión armada, o que non parece aconsellable xa que ese monopolio teno “o Sistema”, máxime cando a propia esquerda contribuíu a eliminar calquera posibilidade de exercito popular, ao “conquistar” (eu diría, ao favorecer) unha abolición do Servizo Militar obrigatorio, que habería que transformar (ou se non abolir calquera exercito) pero nunca substituílo por “profesionais” ao servizo do que paga.

É dicir, a vía das armas queda totalmente descartada.

E mira por tanto que, aquelas persoas deste país que están fartas de abusos e corrupción, de súpeto danse conta do seu desamparo e claman por unha unidade de acción que garanta un cambio nas institucións, expulsando a corruptos ou ineptos ao servizo dun sistema depredador, que nunca se somete a ningún tipo de elección popular…

Instintivamente, unha boa parte deses descontentos, teñen moi claro que, en xeral, os partidos son entidades cuxos obxectivos non están claros e que, ademais, nunha transición imposta dende un “franquismo” asumido polos poderes fácticos sen andrómenas, non conseguiron máis que reforzar o poder dos explotadores do pobo, máis poderosos aínda que durante a ditadura, na que tiñan que “valorar” as directrices do seu valedor, pero agora, non teñen que dar contas a ninguén!.

Dende hai anos, vénse propondo un cambio nas formas de facer política, buscando a implicación das persoas nas decisións fundamentais, o que tiña que estar organizado, e así se tentou, primeiro no 15M e logo nas Mareas e outras plataformas populares, pero de forma imperfecta, posiblemente pola cortedade de miras dos partidos que, en principio, incorporáronse ao movemento, pero logo non apoiaron decididamente a consolidar, senón que quedaron en “resolver” as súas opcións de obter algunha prebenda que lles manteña “operativos” aínda que só sexa para “clamar no deserto” …

Preténdese, dende o movemento Asembleario, ofrecer aos partidos progresistas un foro onde medir as súas forzas, para conseguir listas apoiadas pola maioría, pero ao mesmo tempo, consolidar as Asembleas como entidades de participación cidadá que garantan a transparencia, que se organicen como foros de debate, como ferramenta de información e participación…

Na situación de emerxencia na que estamos, impúñase traballar de forma unitaria, o obxectivo era dispor de listas únicas, a partir de primarias conxuntas, cun programa electoral mínimo: Nova Constitución garantindo os dereitos das persoas e das nacionalidades, evitando os abusos dos especuladores, institucionalizando a celebración de referendos, nova lei electoral e novas eleccións, para facelas nun contexto de democracia real e participativa directa.

Así pois, sobre o interesante articulo ao que me refiro, atrévome a opinar, sen máis autoridade que o meu bo entender: teño de menos que non se faga referencia a cal podería ser unha solución á situación actual…

Mentres, seguirei propondo que, dende as Asembleas, sexa a cidadanía a que decida cal é o programa político que deban defender os seus candidatos, logo dun debate a fondo cos partidos,que deben de achegar as súas formulacións, candidatos e propostas…

Creo que hai un clamor pedindo que as Asembleas se consoliden, pero non vexo frutificar ningún dos intentos de “normalizar” as súas estruturas, dotándoas dun regulamento unánime de funcionamento e organización funcional.

 

 

DEFENSA CONTRA LA USURA

29 Ago

Orixe: DEFENSA CONTRA LA USURA

DEFENSA CONTRA LA USURA

29 Ago

maquintei

Me encuentro, en FACEBOOK, el siguiente enlace:

DEFENSA ANTI USURA

¡¡Vaya!!

Me gusta la idea, y me encantaría participar en algo decisivo…

Pero…

Acabar con la USURA?…

Desde el año 2003 dejó de ser delito.

Con lo que hay que acabar es con el Lobby financiero, que acaparó el mercado, robando las Cajas de Ahorro y apoderándose de la banca pública.

Crear una nueva cultura económica, basada en el servicio público, la desaparición del cobro de intereses y recuperando la emisión y control del dinero por los estados soberanos, que han de ser auténticas democracias. La banca privada se apoderó del control de las finanzas, y así decide la vida de las personas, obsesionadas por una necesidad inexcusable de dinero, que no es más que una mentira sin más valor que el papel en que está impreso. El objetivo no puede ser “ganar dinero” (y menos “de cualquier manera”), sino…

Ver la entrada original 491 palabras más

DEFENSA CONTRA LA USURA

29 Ago

Me encuentro, en FACEBOOK, el siguiente enlace:

DEFENSA ANTI USURA

¡¡Vaya!!

Me gusta la idea, y me encantaría participar en algo decisivo…

Pero…

Acabar con la USURA?…

Desde el año 2003 dejó de ser delito.

Con lo que hay que acabar es con el Lobby financiero, que acaparó el mercado, robando las Cajas de Ahorro y apoderándose de la banca pública.

Crear una nueva cultura económica, basada en el servicio público, la desaparición del cobro de intereses y recuperando la emisión y control del dinero por los estados soberanos, que han de ser auténticas democracias. La banca privada se apoderó del control de las finanzas, y así decide la vida de las personas, obsesionadas por una necesidad inexcusable de dinero, que no es más que una mentira sin más valor que el papel en que está impreso. El objetivo no puede ser “ganar dinero” (y menos “de cualquier manera”), sino que las personas tengan cubiertas sus necesidades vitales, por ejemplo creando una “renta básica Universal” para que nadie viva en la pobreza…

(El DINERO no puede ser un objetivo, sólo un medio para favorecer la obtención de bienes y servicios. No se mejora la economía social “protegiendo” a los manipuladores del flujo financiero, a los que se les a otorgado el privilegio de decidir sobre la emisión y valor del dinero, sino atendiendo a las necesidades prioritarias de las personas, en busca del bien común y universal).

Se recortan servicios públicos, se niegan ayudas a las personas en exclusión o paro… “¡Porque no hay dinero!”…

Se planifica y se usa el progreso técnico y científico, no para mejorar la vida de las personas (eso es secundario y relativo) sino para acumular más dinero los que manejan el “cotarro”.

Se recorta la concesión de créditos, y se ponen condiciones abusivas, porque las demoras se pagan muy caras… O la única forma de obtener crédito es a través de una tarjeta, en la que cobran más de un 30% en los pagos aplazados…

Pero no solo aplican intereses altos, sino que cobran comisiones abusivas en cualquier operación. Eliminan puestos de trabajo, automatizando los servicios, no para que bajen los costes, sino para incrementar sus ya desproporcionados beneficios.

Pero claro, de vez en cuando, se consigue alguna victoria pírrica (se procesa a algún gerifalte, algún “cliente” consigue una devolución…) pero es el tributo (que se complacen en pagar) para tranquilizar conciencias, y animarnos a pequeñas escaramuzas, evitando así un enfrentamiento serio y eficaz para atacar de raíz todos los males:

La banca privada debe de desaparecer, o cuando menos limitar su ámbito, favoreciendo además la creación de entidades sin ánimo de lucro (gestionadas de auténtica forma democrática) que contrarresten la avaricia y el poder de los usureros de turno.

Pero para ello, lo urgente, decisivo e imprescindible, es barrer la pléyade de políticos corruptos que se han prestado a permitir y favorecer el progreso de una Banca al servicio de la oligarquía internacional especuladora y mafiosa.

Es el momento de renovar el Parlamento Español, propiciando candidaturas unitarias, en la que los candidatos asuman la tarea de crear leyes que defiendan los intereses de la sociedad en su conjunto y de las personas en sus derechos y deberes, pero asumiendo el compromiso de dimitir en caso de incumplir los objetivos establecidos en su programa.

No es admisible que los políticos aprueben presupuestos en base al “dinero disponible”, en lugar de “necesidades sociales y objetivos de de economía sostenible y saneada”, ya que el dinero es un simple elemento convencional, aleatorio y susceptible de manipulación, y los bienes a repartir o usar, son limitados e insustituibles.

¿Dinero con fecha de caducidad?… ¿Dinero electrónico y controlado?… ¿Dinero funcional, por usos?… ¿Una combinación de varios métodos?… Cualquier otra cosa, menos el sistema actual de control monetario.

Tensiones inflacionarias: ajustes automatizados de salarios.

Una alternativa: Presentación CAIXA VIRTUAL